Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Dammsäkerhet – åtgärdande av säkerhetsbrister

I promemorian föreslås en ändring av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) innebärande att ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom inte hindrar en tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden och förbud som avser säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats i enlighet med den nya bestämmelsen 11 kap. X § miljöbalken.

Ändringen omfattar de dammar som vid haveri riskerar ge upphov till sådana skador att de omfattas av det klassificeringssystem som Dammsäkerhetsutredningen föreslog i betänkandet Dammsäkerhet – Tydliga regler och effektiv tillsyn (SOU 2012:46). Klassificering av dammar föreslogs i utredningen utgå från en bedömning av ett haveris sammanlagda konsekvenser för omgivningen. Utredningen föreslog två grundläggande styrande principer för att säkerställa en hög dammsäkerhet. Under beredningen av
betänkandet har frågan uppkommit om den föreslagna lösningen med två styrande principer är tillräcklig – och man har därför föreslagit ändring i 26 kap. 9 § miljöbalken. Förslaget syftar till att säkerställa att samtliga av de dammar som Dammsäkerhetsutredningen föreslagit ska omfattas av ett obligatoriskt klassificeringssystem har en sådan grad av säkerhet att alla rimliga säkerhetshöjande åtgärder för att undvika dammhaveri har vidtagits.

Taggar:

dammsäkerhet