Yttrande över Näringsdepartementets promemoria En ny lag om elcertifikat – regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med Norge

I promemorian föreslås en ny lag om elcertifikat som ska ersätta den nu gällande lagen (2003:113) om elcertifikat. Den föreslagna författningen syftar till att främja produktionen av förnybar el och möjliggöra en gemensam elcertifikatmarknad med den norska staten. Vidare har avsikten varit att göra det samlade regelverket om elcertifikatsystemet mer överskådligt, enhetligt och lättillgängligt samt att minska de administrativa kostnaderna för berörda aktörer.