Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Experternas kompetens och oberoende – ändringar i lagen om energideklaration för byggnader

Remissen innehåller förslag till lag om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader samt utkast till ändringar i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader. Den föreslagna regleringen grundar sig på propositionen Vägen till mer effektiva energideklarationer (2011/12:120). Enligt propositionen bör inriktningen vara att kravet på ackreditering av de företag som utfärdar energideklarationer avskaffas och att det istället införs krav på personcertifiering av såväl person som besiktar byggnader som övriga som deltar i arbetet med upprättande av energideklarationer i stället införs. Bakgrunden till reglering om energideklarationer är EU-direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda där det ställs krav på att energideklarationer ska upprättas på ett oberoende sätt av kvalificerade och/eller auktoriserade experter.

Den expert som utses att upprätta en energideklaration ska vara oberoende och ha särskild sakkunskap. Enligt nuvarande bestämmelser ska experten eller den som experten är anställd hos eller anlitad av vara ackrediterad som kontrollorgan. Nu föreslås att expertens sakkunskap ska kunna styrkas genom att experten har certifierats av ett certifieringsorgan som är ackrediterat. Certifieringen är tidsbegränsad. Boverket föreslås få meddela föreskrifter om bl.a. de krav som ska ställas för certifiering samt om certifieringsförfarande. I remissen föreslås att Boverket ska besluta om behörighet för en oberoende expert att få utföra elektronisk överföring och att den som har sådan behörighet elektroniskt ska överföra upprättad energideklaration till Boverket. Behörigheten för elektronisk överföring föreslås få återkallas av tillsynsmyndigheten om den som har behörigheten inte längre är oberoende eller har den sakkunskap som krävs. Tillsynen föreslås också utvidgas så att den omfattar alla skyldigheter som följer av lagen (2006:985) om energideklaration för byggnaden eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.