Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik

I promemorian föreslås ändringar i lagen om upphandling av koncessioner och lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Förslagen till bestämmelser anges komplettera bestämmelserna i EU:s kollektivtrafikförordning om hur avtal om allmän trafik ska tilldelas, när dessa avtal är i form av tjänstekoncessioner. Förslagen anges innebära att de nationella bestämmelserna om upphandling av koncessioner som finns i 15 kap. förslaget till lag om upphandling av koncessioner ska tillämpas när avtal om allmän trafik i form av koncessioner ska tilldelas efter ett konkurrensutsatt anbudsförfarande enligt EU:s kollektivtrafikförordning. Regler om efterannonsering i förslaget till lag om upphandling av koncessioner ska emellertid inte tillämpas vid tilldelning av avtal om allmän trafik.

Vidare föreslås att en regional kollektivtrafikmyndighet inte ska få tillämpa de möjligheter som ges i EU:s kollektivtrafikförordning om att direkttilldela avtal om allmän trafik som är av mindre värde eller som avser järnvägstransporter. Förslagen innebär också att bestämmelserna om överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift i förslaget till lag om upphandling av koncessioner ska tillämpas vid tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik.

 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Taggar:

koncessioner