Yttrande över Näringsdepartementets remiss av Transportstyrelsen delredovisning av regeringsuppdrag – Taxiverksamheten som helhet

Remissen innehåller förslag på ändrade regler i

–          Taxitrafiklagen (2012:211),

–          Förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

–          Förordningen (2001:1578) om provavgift för körkort och yrkesmässig trafik m.m.

–          Taxitrafikförordningen (2012:238)

–          Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation.

Transportstyrelsen fick den 30 maj 2013 i uppdrag av regeringen att redovisa analyser om regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg. En del av uppdraget bestod i att redovisa analyser om taxiverksamheten som helhet, om pågående och planerade åtgärder kan lösa de problem som existerar samt att vid behov föreslå nya regler och åtgärder för att lösa kvarstående problem. I redovisningen av uppdraget finns flera förslag som påverkar både taxiföretag och taxiförare. Bland förslagen syns särskilt ett som har effekt för företag. På grund av problem med överprissättning föreslås att en prisuppgift lämnas före varje färd om det högsta jämförpriset för aktuellt fordon överstiger 500 kr. Uppgiften ska lämnas senast när färden beställs och på ett beständigt sätt. Taxiföraren ska också spara uppgiften. Kostar sedan resan mindre än vad som angavs i prisuppgiften ska kunden betala det lägre beloppet.

Taggar:

taxiverksamhet