Yttrande över Näringsdepartementets remiss avseende Transportstyrelsens förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276), vägmärkesförordningen (2007:90), förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651) samt vägförordningen (2012:707)

I remissen föreslås ändringar i trafikförordningen (1998:1276), i vägmärkesförordningen (2007:90), i förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651) samt i vägförordningen (2012:707). Det föreslås ett stort antal ändringar av olika karaktär. De flesta ändringar som föreslås är mindre och redaktionella medan andra innebär större ändringar i sak. Det föreslås också införande av nya vägmärken.

Enligt gällande regler finns det i dag inget krav på att använda skyddshjälm vid framförande av en terrängskoter. Med terrängskoter avses terränghjuling eller snöskoter. I remissen föreslås bl.a. ett nytt krav på att använda skyddshjälm vid framförande av sådant fordon. Anledningen till förslaget är att det sker många dödsolyckor på dessa fordon varje år och att hälften av dessa dödsfall beror på skallskador. Förslaget syftar därför till att minska antalet dödsfall vid framförande av terrängskotrar.

De smärre och redaktionella ändringar som föreslås har behandlats i en allmän konsekvensutredning. Varje ändringsförslag som Transportstyrelsen har bedömt vara av särskilt intresse har behandlats i separata konsekvensutredningar. Regelrådet yttrar sig endast över de föreslagna reglerna och tillhörande konsekvensutredningar som kan komma att få betydande effekter för företag.