Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till genomförande av delar av industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU)

De remitterade förslagen avser en implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (IED). Direktivet ersätter det nu gällande IPPC-direktivet (Rådets direktiv 1996/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och sex sektorsdirektiv. Två centrala nyheter i IED är att BAT-slutsatser (best aviable techniques – bästa tillgängliga teknik) ska ligga till grund för fastställande av tillståndsvillkor och att gränsvärden för utsläpp under normala driftsförhållanden som huvudregel inte får sättas högre än de nivåer som anges i BAT-slutsatserna. 

Naturvårdsverkets förslag till reglering berör de områden i direktivet som inte behandlas i betänkandet Bättre miljö – minskade utsläpp (SOU 2011:86). I huvudsak gäller verkets förslag införlivande av de sex sektorsdirektiven som täcker fyra områden, nämligen stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränning, användning av lösningsmedel och tillverkning av titandioxid (någon titandioxid tillverkning förekommer dock inte i Sverige). Införlivandet föreslås ske genom ändringar i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt genom införande av fyra nya förordningar. Förslaget innebär att fler miljöfarliga verksamheter blir tillståndspliktiga. Naturvårdsverket bedömer att ytterligare 50-100 anläggningar kommer att omfattas av tillståndsplikt.