Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innehåller dels ett förslag till nytt system med allmänna regler för avfallshantering/behandling, inklusive en redovisning av grundläggande principer och överväganden bakom förslaget, dels specifika författningsförslag till allmänna regler för ett antal verksamhetsområden. Det föreslås tre nya förordningar om allmänna regler för:

–          kompostering av park- och trädgårdsavfall, som gäller yrkesmässig kompostering av icke-farligt biologiskt nedbrytbart park- och trädgårdsavfall om den tillförda mängden till verksamheten är högst 50 ton per kalenderår och som idag inte är tillstånds- eller anmälningspliktig. I denna finns bland annat krav på lokalisering av verksamheten, lagring, förbehandling, kompostering och efterbehandling samt registrering.

–          yrkesmässig sortering, mekanisk bearbetning och lagring av asfalt som är avfall, om mängden avfall som tillförs är högst 100 000 ton per kalenderår. Den innehåller detaljerade bestämmelser om säkerställande av avfallets kvalitet, olika försiktighetsåtgärder och begränsningsvärden, dokumentation och registrering. Det finns också krav på kontroll i enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (egenkontrollförordningen).

–          återvinning av avfall för anläggningsändamål, som innehåller bestämmelser om yrkesmässig återvinning av berg, jord, betong och tegel som är avfall för anläggningsändamål. Även här finns bestämmelser om försiktighetsåtgärder, säkerställande av avfallets kvalitet, dokumentation och registrering av verksamhetsutövare.

Det föreslås vidare en anmälningsplikt för förbränningsanläggningar med högst 0,5 MW total installerad tillförd effekt som förbränner biomassaavfall. Det föreslås även följdändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) och egenkontrollförordningen.

Skälen för Regelrådets ställningstagande