Yttrande över Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i socialavgiftslagen (2000:980), lagen om allmän löneavgift (1994:1920), lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

I sak anges förslaget innebära att det samlade uttaget av arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på ersättning till ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år sätts ned. Nedsättningen anges i sin tur innebära att endast ålderspensionsavgiften om 10,21 procent ska betalas för den del av ersättningen som uppgår till högst 25000 kr per kalendermånad. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på ersättningar som utges efter den 31 juli 2019.