Yttrande över Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg. I promemorian föreslås att bestämmelsen i 17 kap 6 a § miljöbalken, i sin senaste lydelse 2010:945, ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2024.

17 kap 6 a § miljöbalken lyder:

Regeringen får tillåta en ny kärnkraftsreaktor endast om den nya reaktorn är avsedd att

  1. ersätta en kärnkraftsreaktor som efter den 31 maj 2005 har varit i drift för att utvinna kärnenergi och som kommer att vara permanent avstängd när den nya reaktorn tas i kommersiell drift, och
  2. uppföras på en plats där en kärnkraftsreaktor efter den 31 maj 2005 har varit i drift för att utvinna kärnenergi.

Med en permanent avstängd kärnkraftsreaktor avses detsamma som i 2 § 4 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.[1]

Vidare föreslås en följdändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet där det hänvisas till nämnda 17 kap 6 a § miljöbalken när det gäller prövning av tillstånd att uppföra, inneha och driva en ny kärnkraftsreaktor. Övriga förutsättningar för anläggningar för kärnteknisk verksamhet och tillåtlighetsprövning av kärnkraftsreaktorer påverkas inte av förslaget.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

[1] 2 § 4 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet lyder:
I denna lag avses med permanent avstängd kärnkraftsreaktor: en kärnkraftsreaktor där verksamheten med elproduktion har upphört och inte kommer att återupptas eller en reaktor som inte har levererat el till elnätet de senaste fem åren.

Det bakomliggande förslaget

Förslag