Yttrande över Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag samt i kreditupplysningslagen (1973:1173). Därutöver ingår förslag till ändring i lagen (1980:1097) om svenska skeppshypotekskassan, sparbankslagen (1987:619) och i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. Vidare föreslås ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (1995:1570) om medlemsbanker och i inkomstskattelagen (1999:1229). Det föreslås också ändringar i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), lagen (2004:46) om värdepappersfonder, lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse, lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. Slutligen föreslås ändringar i lagen (2010:751) om betaltjänster, lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, lagen (2015:1016) om resolution samt i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Det anges att betänkandet innehåller förslag och överväganden till de lagändringar som behövs för att anpassa och komplettera svensk rätt till värdepappersbolagsförordningen[1] och genomföra

värdepappersbolagsdirektivet[2]. Utgångspunkten anges vara att det nya regelverket är tillämpligt på samtliga värdepappersbolag. En del värdepappersbolag ska dock på grund av sin storlek, eller efter beslut av den behöriga myndigheten, tillämpa tillsynsförordningen och i vissa andra delar samma regler som kreditinstitut. Vidare undantas värdepappersbolag, som anses tillhöra kategorin små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag, från tillämpningen av vissa delar av det nya regelverket. Även om det nya regelverket täcker samma områden som reglerna i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet anges det innebära en rad förändringar för värdepappersbolagens del. En av de huvudsakliga ändringarna anges vara ett nytt sätt att beräkna kapitalkraven, vilket är anpassat till riskerna i den verksamhet som är typisk för värdepappersbolag. Vidare anges att det för merparten av värdepappersbolagen varken kommer att gälla något krav på kapitalbuffertar eller bruttosoliditet.

[1] Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav

för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU)

nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.
[2] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn

av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU,

2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU.