Yttrande över Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändring i revisorslagen (2001:883), aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker, revisionslagen (1999:1079) samt i förordningen (1995:665) om revisorer och förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden.

I remissen anges att det den 16 april 2014 antogs nya regler om revisorer och revision (EU:s revisionspaket). De nya reglerna innefattar dels en förordning med särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (revisorsförordningen), dels ett direktiv om ändring av revisorsdirektivet (ändringsdirektivet). I revisorsförordningen regleras vissa frågor som rör revision av

företag av allmänt intresse. Med företag av allmänt intresse avses i de aktuella rättsakterna börsnoterade företag och vissa finansiella företag. Flera av reglerna avseende revision av företag av allmänt intresse har lyfts ut från revisorsdirektivet och placerats i förordningen. Vidare har det genom förordningen tillkommit en omfattande ny reglering av sådan revision. Eftersom en förordning är direkt tillämplig i medlemsstaterna och utesluter motsvarande nationell reglering innebär detta att utgångspunkten är en full harmonisering i fråga om revision av sådana företag som omfattas av förordningen. Revisorsdirektivet innehåller efter ändringarna alltjämt regler som gäller för all revision som omfattas av unionsrätten. Direktivet innehåller vidare fortfarande vissa bestämmelser som gäller endast för företag av allmänt intresse. Även i direktivet anges regelmassan ha utökats avsevärt.

Utredningens huvuduppgift anges ha varit att analysera vilka ändringar som krävs i den nuvarande svenska regleringen för att genomföra de nya rättsakterna. De flesta av de nya bestämmelserna i revisorsförordningen anges vara av sådant slag att särskilda genomföranderegler i nationell rätt varken är nödvändiga eller möjliga. I några fall innebär bestämmelserna i revisorsförordningen dock att den svenska regleringen måste upphävas eftersom frågan framöver kommer att regleras direkt av förordningen. Revisorsförordningen innehåller också bestämmelser som är av sådant slag att de liksom reglerna i revisorsdirektivet kräver genomförande genom föreskrifter i nationell rätt.