Yttrande över Nystartsutredningens betänkande F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare

Remissen innehåller ett förslag om en ny lag om skuldsanering för företagare och närstående till företagare (F-skuldsaneringslagen). Syftet med förslaget är att minska riskerna för ansvarsfullt företagande genom att utvidga möjligheterna till skuldsanering. Begreppet företagare i den förslagna F-skuldsaneringslagen är vidare än begreppet näringsidkare i skuldsaneringslagen (2006:548) då det förutom aktiva näringsidkare också avser gäldenärer som tidigare drivit näringsverksamhet men som idag uppbär annan ersättning samt närstående till dessa. För att få ansöka om F-skuldsanering måste huvuddelen av gäldenärens skuldbörda ha sitt ursprung i näringsverksamhet, förutom i det fallet då näringsverksamhet fortfarande bedrivs, då ställs istället krav på att verksamheten ska vara solvent vad gäller nya skulder.

Vad gäller de skulder som enligt förslaget skulle vara aktuella för F-skuldsanering finns samma begränsningar som enligt skuldsaneringslagen med tillägg av att även förmånsrätt i form av företagshypotek undantas till den del förmånen täcker en fordran. Vad gäller bedömningen av skäligheten i att bevilja en skuldsanering och de formella hindren samt kravet på medverkan överensstämmer förslaget med motsvarande bestämmelser i skuldsaneringslagen. Enligt förslaget ska också en del ytterligare krav ställas. Bland annat ska gäldenären i sin ansökan inkomma med mer utförlig information om skulderna än om denne ansökt enligt skuldsaneringslagen samt inge underlag för bedömande av om företagandet bedrivits seriöst samt att den sökande skött sina förpliktelser avseende bokföring och skatter och avgifter. Ett av problemen med att bevilja näringsidkare skuldsanering enligt skuldsaneringslagen anges ha sitt ursprung i att en företagares mer fluktuerande inkomster jämfört med en arbetstagares gör det svårt att fastställa om den sökande är kvalificerat insolvent. I förslaget anges därför att en bedömning om kvalificerad insolvens ska göras även om framtida inkomstförhållanden är osäkra. Gäldenärens egna uppgifter om betalningsförmåga ska då tillmätas stor betydelse. Det föreslås också att en betalningsplan enligt F-skuldsaneringslagen inte får ha ett betalningsutrymme om lägre än 5 000 kr per kvartal och att den ska löpa över tre år.

I remissen finns också förslag på ändringar i 23 lagar och förordningar till följd av införandet av F-skuldsaneringslagen.

Taggar:

skuldsanering