Yttrande över Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I den remitterade promemorian föreslås att så kallad omvänd skattskyldighet ska införas vid nationell handel mellan beskattningsbara personer vid omsättning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar[1], telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Detta innebär att köparen, istället för säljaren, ska vara skattskyldig (redovisnings- och betalningsskyldig) för mervärdesskatt. Detta föreslås endast gälla om det totala beskattningsunderlaget för sådana varor och tjänster överstiger 50 000 kronor i fakturan.

Förslaget medför ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) som träder i kraft den 1 januari 2021.

[1] Med integrerade kretsanordningar menas exempelvis mikroprocessorer och centralenheter i stadiet före integrering i slutanvändningsprodukter. Definition enligt artikel 199a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/43/EU och (EU) 2018/1695.