Yttrande över Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

En ny lag som ska genomföra EU-direktiv 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (öppna datadirektivet) föreslås. Lagen omfattar information som innehas av myndigheter och offentliga företag, med vissa i lagen specificerade undantag. Bland dessa undantag kan nämnas information som utgörs av datorprogram, upphovsrätt till konstnärliga verk, logotyper, innehas av viss utbildnings- och forskningsverksamhet, som görs tillgänglig av myndighet i dess konkurrensutsatta verksamhet eller för att användas i en icke konkurrensutsatt verksamhet eller som innehas av ett offentligt företag som inte har samband med en tjänst av allmänt intresse. Lagen innehåller inga krav på att berörda myndigheter eller företag ska göra information tillgänglig på eget initiativ, men likväl en bestämmelse som anger att de bör göra detta. Lagen föreskriver att när information av särskilt intresse för vidareutnyttjande görs tillgänglig utan en begäran ska myndigheten eller det offentliga företaget digitalt publicera en beskrivning av informationen i en centralt åtkomlig förteckning. Information ska tillhandahållas i befintliga format och språkversioner och om möjligt och lämpligt i format som är öppna, maskinläsbara, tillgängliga och sökbara, tillsammans med tillhörande metadata. Särskilda värdefulla datamängder och dynamiska data ska tillhandahållas i maskinläsbart format via lämpliga gränssnitt och, om det är ändamålsenligt, för bulknedladdning. Särskilt värdefulla datamängder och forskningsdata ska som huvudregel tillhandahållas avgiftsfritt. Avgifter får omfatta kostnader för att reproducera, tillhandahålla och sprida information, för att avidentifiera personuppgifter och åtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation samt i vissa specificerade fall även kostnader för att samla in, framställa och lagra information samt för att få en rimlig avkastning på investeringar. Om en avgift är fastställd i förväg ska beloppet, beräkningsgrund m.m. publiceras. Lagen medger även begränsade möjligheter att bevilja exklusiv rättighet att vidareutnyttja information och specificerar villkoren för detta. Myndigheten för digital förvaltning ska främja tillämpningen av lagen och ges viss föreskriftsrätt. Lagen föreslås träda i kraft den 17 juni 2021 och ersätta lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.