Yttrande över Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Välfärdsutredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Vidare har utredningen haft i uppdrag att se över de regelverk som används när privata aktörer anförtros att utföra välfärdstjänster. Det har också ingått i uppdraget att analysera frågor som berör öppenhet och insyn när det gäller hur offentliga medel används, prövning av de privata aktörernas ägare och ledning samt tillfälliga boenden för asylsökanden.

Utredningen föreslår ändringar i ett stort antal författningar, däribland

– Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

– Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

– Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)

– Skollagen (2010:800)

– Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL)

– Förslag till lag (2017:000) om offentlig upphandling (nya LOU)

m.m.