Yttrande över Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till en ny lag om bostadsanpassningsbidrag.

Lagförslaget anges innebära bl.a. följande. Ägaren eller innehavaren till en bostad ska kunna söka bidrag för hushållsmedlems räkning. En utökning av bidragstagarkretsen görs genom att fastighetsägare till flerbostadshus ska kunna ta över rätten till bidrag för åtgärder i allmänna utrymmen under förutsättning att den enskilde sökanden medger detta. En utvidgning gällande anpassning av fasta funktioner görs genom att sådana även ska kunna kompletteras med stöd av bidrag. Fastighetsägarens medgivande lyfts in i lagen som en förutsättning för beviljande av anpassningsåtgärder om bostaden innehas med hyres- eller bostadsrätt. Fastighetsägaren ska även utfästa sig att inte kräva ersättning av bidragstagaren för återställning av bostaden eller allmänna utrymmen vid avflyttning eller i annat fall.

Vidare anges att befintliga bestämmelser om att bidrag inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver vidtas av väsentligen andra orsaker än anpassningen i den nya lagen ska förtydligas genom att det anges vilka dessa orsaker är. Vidare föreslås förtydliganden om förutsättningarna för bidrag i samband med byte av bostad. Lättnader i bestämmelser om återställandebidrag görs genom att den så kallade anvisningsrätten tas bort, liksom bestämmelsen att den godkända kostnaden ska överstiga 5000 kr för att bidrag ska kunna lämnas.

Det föreslås också att kommunerna i stället för kontantbidrag ska kunna lämna bostadsanpassningsbidrag som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna, eller genom överlämnande av en begagnad produkt. Slutligen föreslås regler för kommunernas handläggning av bidragsärenden.

Regelrådets yttrande över remissen fokuserar i det följande framför allt på de delar av förslaget som kan bedömas ha effekter för företag.