Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslagsställaren föreslår föreskrifter innehållandes bestämmelser om byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst enligt 7 kap. 18 § lagen (2022:XXX) om elektronisk kommunikation (nya LEK).

Föreskrifterna föreslås träda i kraft i samband med ikraftträdandet av nya LEK, vilket är den 1 augusti 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag