Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning och förslag till föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning och förslag till föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål.

I föreskriftsförslaget om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning anges de ersättningsnivåer som ska utgå, beroende på vad tillhandahållaren bistår med. Olika ersättning ska utgå om det exempelvis gäller tillhandahållande av upplysningar eller medverkan i form av användande av tekniska metoder. En viss fastställd timersättning ska utgå under kontorstid och en högre timersättning utanför kontorstid. Om kostnaderna för en medverkan avsevärt avviker från den ersättning som ska lämnas enligt föreskriftsförslaget, eller om medverkan sker i någon annan form än de som anges i förslaget, får den medverkansskyldige i stället begära ersättning för skäliga kostnader

som är direkt hänförliga till medverkan. Begäran om ersättning ska i samtliga fall styrkas av ett underlag som den medverkansskyldige lämnar till den verkställande myndigheten.

I föreskriftsförslaget om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål anges att den lagringsskyldige vid ett utlämnande ska ersättas utifrån två kategorier. Den första kategorin avser utlämnande av lagrade eller bevarade uppgifter hänförliga till ett efterfrågat geografiskt avgränsat område. Den andra kategorin avser övriga utlämnanden av lagrade eller bevarade uppgifter. Ersättning föreslås utgå för varje utlämnande. Ett utlämnande omfattar samtliga lagrade eller bevarade uppgifter inom en kategori som begärs utlämnade vid ett och samma tillfälle. Ersättning ska utgå med ett visst fast belopp per kategori och tillfälle, liksom att ersättningen varierar om det är på kontorstid eller utanför kontorstid. Om kostnaderna för ett utlämnande avsevärt avviker från den ersättning som ska lämnas enligt de fastställda beloppen, får den lagringsskyldige i stället begära ersättning för skäliga kostnader som är direkt hänförliga till utlämnandet. Begäran om ersättning ska i samtliga fall styrkas av ett underlag som den lagringsskyldige lämnar till den myndighet som begärt att få uppgifterna.

Föreskriftsförslagen ska träda i kraft den 1 januari 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag