Yttrande över Post- och Telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Förslaget innehåller föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Syftet med föreskrifterna, som ersätter Post- och Telestyrelsens nuvarande föreskrifter på området (PTSFS2010:8), är att utöka möjligheten för användare att utnyttja radioteknik för olika ändamål utan att behöva söka tillstånd hos styrelsen. De företag som berörs av förslaget är tillverkare, återförsäljare och användare av radioutrustning vars användning föreslås undantas från tillståndsplikten.