Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till nya föreskrifter om nummerportabilitet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Post- och telestyrelsens föreskrifter om nummerportabilitet.

Det anges att föreskriftsförslaget överensstämmer i stort med innehållet i nu gällande föreskrifter, men har omarbetats med hänsyn till den föreslagna nya lagen om elektronisk kommunikation (nya LEK) och innehåller viss kompletterande detaljreglering. Det som skiljer nu föreslagna föreskrifter från tidigare föreskrifter anges vara följande. Terminologin är något förändrad till följd av nya LEK. Exempelvis ändras tjänsteleverantör till tillhandahållare och abonnent ändras till slutanvändare. I de nu gällande föreskrifterna om nummerportabilitet finns bland annat bestämmelser om vilka tidsgränser som gäller för portering, skyldigheter vid dirigering av kommunikation mot överlämnade nummer, samt informationsskyldigheter till PTS och/eller den som av PTS utsetts att tillhandahålla en central referensdatabas. Bestämmelserna förändras avseende när ett överlämnande ska ske. Till följd av detta behöver även ändringar göras i föreskrifterna. Reglerna i nya LEK innebär att ett nummer ska överlämnas så snart som möjligt den dag som har avtalats mellan slutanvändaren och den mottagande tillhandahållaren. Den mottagande tillhandahållaren ska i sin tur tillhandahålla tjänsten så snart som möjligt och senast inom en arbetsdag från den dag som har avtalats med slutanvändaren. Detta innebär att de porteringstider som framgår av nu gällande föreskrifter på tio dagar för slutanvändare som är näringsidkare ansluten mot fast nätanslutningspunkt respektive tre dagar för övriga stryks. I föreskrifterna införs ett förtydligande om att den mottagande tillhandahållaren ska avtala en tid som ger den överlämnande tillhandahållaren möjlighet att vid behov informera slutanvändaren om eventuell kvarvarande fakturering och bindningstid. Vidare föreslås ändringar av reglerna kring slutanvändarens rätt till sitt nummer. Slutanvändaren får nu rätt att behålla numret under minst en månad efter det att avtalet med tillhandahållaren har upphört. Detta innebär att slutanvändaren har möjlighet att få sitt nummer överlämnat, genom nummerportabilitet till en ny tillhandahållare under minst en månad efter det att avtalet upphört, om inte annat avtalats. De nya bestämmelserna kräver enligt PTS bedömning ett visst förtydligande avseende när en begäran senast ska ske, för att lagens minimikrav ska vara uppfyllt.

En nyhet som följer med den nya regleringen anges vara att det införs ett krav på återaktivering vid misslyckad överlämning. Detta innebär att vid en misslyckad överlämning ska den överlämnande tillhandahållaren återaktivera slutanvändarens nummer och tillhörande tjänster till dess att överlämningen lyckas. Därutöver ska överlämnandet, om det är tekniskt möjligt, ske genom fjärruppdatering av användarprofilen i slutanvändarens terminalutrustning.  En ytterligare nyhet avser rätten för konsumenter att vid byte av tillhandahållare genom nummerportabilitet, vid begäran hos den överlämnande tillhandahållaren, få tillbaka eventuella kvarstående tillgodohavanden avseende förhandsbetalda tjänster. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft samma dag som nya LEK träder i kraft, det vill säga den 1 augusti 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag