Yttrande över promemoria Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag på genomförande av CFC-regler (controlled foreign corporation) i EU:s direktiv mot skatteundandraganden[1]. För genomförandet föreslås ändringar av inkomstskattelagen (1999:1229) samt i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Flertalet av de krav som direktivet fastställer ingår redan i svenska CFC-regler. De förändringar som föreslås är: definition av inkomst (artikel 7.2 i direktivet), undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning (artikel 8.5 i direktivet), säkerhetsreserv vid CFC-beskattning, samt särskilda bestämmelser avseende skatt som betalas av ett CFC-bolag och som tillgodoförs delägare.

[1] Direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion.