Yttrande över promemorian Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, förslag till ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m., ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) med flera. Det föreslås att det införs en punktskatt på vätskor som används i elektroniska cigaretter om de innehåller nikotin och på nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte är tobaksprodukter. Skatten omfattar inte produkter som klassificeras som läkemedel. Det förslås att vätskor som används i elektroniska cigaretter (e-vätskor) beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinhaltiga produkter beskattas med 200 kronor per kilogram. Skattskyldig är den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter, den som säljer skattepliktiga produkter till Sverige genom distansförsäljning, den som till Sverige för in eller importerar sådana produkter eller den som i Sverige tar emot sådana produkter.