Yttrande över promemorian Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Den remitterande promemorian, som upprättats inom Finansdepartementet, innehåller förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och i skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslaget innebär bl.a. att avdragsmöjligheterna för ränteutgifter begränsas ytterligare för att skydda den svenska bolagsskattebasen. Enligt förslaget ska avdragsbegränsningen gälla alla skulder inom en intressegemenskap och inte bara om skulden hänför sig till förvärv av delägarrätter. Vidare föreslås att regeln om rätt till avdrag när mottagaren beskattas med minst 10 procent, den s.k. tioprocentsregeln, kompletteras med en generell s.k. omvänd ventil. Den innebär att om Skatteverket kan visa att ett skuldförhållande till övervägande del har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån får avdrag inte göras för ränteutgifter, trots att den som tar emot räntan beskattas med minst tio procent. Om förutsättningar finns att begränsa avdragsrätten ska ett beslut om omprövning kunna fattas inom den tidsperiod som gäller för efterbeskattning. Begränsningen i avdragsrätten förväntas öka skatteintäkterna med 6,29 miljarder kr år 2013.