Yttrande över promemorian Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning (Ds 2009:34)

I promemorian föreslås att i bl. a årsredovisningslagen (1995:1554) tas in bestämmelser om att moderföretag inte ska behöva upprätta en koncernredovisning om dess dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till syftet att ge en rättvisande bild av koncernen. Förslaget bygger på Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/49/EG som medger att vissa företag undantas från kravet på att upprätta koncernredovisning.