Yttrande över promemorian Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär ett förtydligande av femårsregeln som följer samhällsutvecklingen och möjliggör flexiblare pensionsutbetalningar.

Regelrådet konstaterar att de flesta delaspekter i konsekvensutredningen är väl redovisade. Däremot saknas det helt beskrivning av särskild hänsyn till de minsta företagen. Berörda företag kan i pensionsfrågan anses beröra hela arbetsmarknaden. Branschen är pensionsförsäkringsbranschen och det saknas redovisning av antal berörda företag samt storleken på företag. Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet redovisas godtagbart men Regelrådet anser att kvalitén hade kunnat höjas med exempel på kostnadseffekten för pensionsförsäkringsföretagen. Regelrådet konstaterar att förslagsställaren å ena sidan uppger att förslaget inte bedöms få effekter av betydelse för företag och anser därmed att 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning inte är relevanta. Regelrådet konstaterar en tvetydighet eftersom det å andra sidan uppges att trots att förslaget inte är tvingande, kan flexibiliteten ställa högre krav på system vilket kan öka administrations- och förvaltningskostnad. Förslagsställaren uppger att kostnadseffekten mest sannolikt är liten. Och troligtvis kommer läggas över på arbetsgivarna eller försäkringstagarna. Såvitt Regelrådet förstår förslaget, bedöms det inte få effekter av betydelse för företag. Därmed kan Regelrådet ha överseende med odetaljerade delaspekter. Förslaget innebär en fördel för pensionärer, vilka kan ses som en förlängning av anställda på alla företag på arbetsmarknaden. Det är fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att individer som vill och kan yrkesarbeta ges möjligheten att göra det.

Regelrådet vill också notera att om en förslagsställare finner att det finns tydliga och välgrundade skäl att bedöma att ett förslag inte kan få effekter av betydelse för företag så är det heller inte nödvändigt att remittera det till Regelrådet.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag