Yttrande över promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget är att inkomstskattelagen (1999:1229) ska utökas till att omfatta fler situationer med hybrida missmatchningar (olikheter i nationell lagstiftning vad gäller den skattemässiga behandlingen av finansiella instrument, företag och fasta driftställen) samt att bestämmelserna ska omfatta även andra utgifter än ränteutgifter. Vidare utökas tillämpningsområdet till att omfatta förfaranden som har ingåtts i syfte att medföra en skatteförmån. Det föreslås även ändringar i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen) för att direktivets regler ska uppfyllas. Vidare anpassas lagar om skatteavtal med vissa medlemsstater.