Yttrande över promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innebär att fåmansföretagsdefinitionen justeras så att även de delägare omfattas som själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i betydande omfattning i

ett företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger del i företaget, eller
ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs av ett sådant företag som avses i första strecksatsen.

Taggar:

fåmansföretag