Yttrande över promemorian Legitimation för lärare och förskollärare

I promemorian föreslås att det införs ett legitimationssystem för lärare och förskollärare. Förslaget innebär ändringar i skollagen (2010:xxx), lagen (2010:xxx) om införande av skollagen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i förordningen (2010:xxx) om lärare och förskollärare samt införande av en ny förordning om lärar- och förskollärarregister. Syftet med förslaget är att höja undervisningens kvalitet samt att skapa en större rättssäkerhet för barn, elever och föräldrar.