Yttrande över promemorian Nya utbildningar för personal på passagerarfartyg och på fartyg som trafikerar polarområden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal, ändring i mönstringslagen (1983:929) och ändring i mönstringsförordningen (1984:831). Det föreslås att det införs krav på ny utbildning för personal på passagerarfartyg och för befäl ombord på fartyg som trafikerar polarområden. Förslaget innebär att all sjöpersonal på passagerarfartyg i närfart eller mer vidsträckt fart, och på passagerarfartyg i inre fart med tillåtet passagerarantal överstigande 500, ska genomgå förtrogenhetsutbildning för passagerarfartyg. Därutöver föreslås även vissa anpassningar i terminologi. Den största skillnaden jämfört med den nuvarande förtrogenhetsutbildningen ligger i att all personal på passagerarfartyg ska ha ytterligare utbildning, främst inriktad mot assisterande med mera av passagerare bland annat vid nödsituationer. Förslaget innebär vidare att vid tjänstgöring på fartyg som trafikerar polarområden så införs krav på att personalen ska inneha certifikat för grundläggande eller avancerad polartjänstgöring. Vilket certifikat som krävs beror på vilken funktion personalen har ombord eller vilken iskoncentration som råder i det aktuella området. Det föreslås också att isnavigatörer undantas från mönstringslagen.