Yttrande över promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till lag och förslag till förordning om tidsfrister för vissa ärenden som rör produktion av förnybar el och om inrättande av en kontaktpunkt. Förslaget inkluderar tidsfrister för tillståndsprövning och inrättandet av en kontaktpunkt. Bestämmelserna genomför artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetade förnybartdirektivet). Tidsfristerna avser ärenden som rör tillstånd för uppförande, uppgradering och drift av anläggningar för produktion av förnybar el och av utrustning för anslutning av sådana anläggningar till elnätet. Vidare anges att regeringen föreslås få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om tidsfrister för de prövningar som görs av kommunerna. Kontaktpunkten som föreslås inrättas ska underlätta tillståndsförfaranden i ärenden som rör produktion av förnybar energi. Det förslås att Statens energimyndighet ska tillhandahålla kontaktpunkten i samarbete med andra myndigheter. Regeringen förslås få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om kommuners medverkan i arbetet med kontaktpunkten.