Yttrande över promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag på att ett undantag från mervärdesskatteplikt införs för vissa posttjänster samt för frimärken genom att förändringar görs i mervärdesskattelagen (1994:200). Förslaget innebär att sådana posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen (2010:1045) och som tillhandahålls av den som är utsedd enligt samma lag att tillhandahålla denna tjänst, för närvarande PostNord Group AB, undantas från mervärdesskatteplikt. Definitionen för en samhällsomfattande posttjänst framgår i 1 kap. 2 § och 3 kap. 1 § postlagen och innebär bl.a. att det varje arbetsdag och minst fem gånger i veckan ska göras en insamling och en utdelning av postförsändelser, dvs. adresserade försändelser som väger högst 20 kg och som överlämnas i den slutliga form i vilken den ska transporteras av en tillhandahållare av posttjänster. Det innebär att försändelser av brev, tidningar, tidskrifter, böcker, kataloger och paket omfattas av undantaget. Sådana samhällsomfattande posttjänster som är förhandlade individuellt omfattas dock inte av undantaget. Detta är enligt promemorian i linje med gällande EU-rätt. Av promemorian framgår det att huruvida posttjänster är individuellt förhandlade får bedömas från fall till fall men att det bör vara fråga om tjänster vars villkor inte är direkt tillgängliga för allmänheten utan som föranleder en avtalsförhandling mellan parterna. En utgångspunkt i bedömningen är enligt vad som framgår i promemorian att tjänster som faktureras kunden enligt avtal anses vara individuellt förhandlade.

Även frimärken som tillhandahålls till det nominella värdet och som är giltiga för sådana posttjänster som är undantagna från mervärdesskatteplikt ska undantas från skatteplikten. Det föreslås att ändringarna ska träda i kraft den 1 april 2016.

 

Taggar:

mervärdesskatt