Yttrande över promemorian Verkställighet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till en ny bestämmelse i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att det uttryckligen av lagen framgår att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas omedelbart, även om beslutet inte har fått laga kraft.

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.