Yttrande över Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen och ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

I sak anges förslaget innebära befrielsen från energiskatt och koldioxidskatt för flytande rena och höginblandade biodrivmedel slopas. Sådana drivmedel ska i stället omfattas av reduktionsplikten, dvs. en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från drivmedel i ett livscykelperspektiv. Det införs nya reduktionsnivåer för alkoholdrivmedel (t.ex. E85) och drivmedel som klassificeras som andra fossilfria drivmedel (t.ex. ren fettsyrametylester, förkortat fame). Möjligheten för en reduktionspliktig aktör att uppfylla reduktionsplikten med egna eller förvärvade överskott av utsläppsminskningar utökas. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Taggar:

biodrivmedel