Yttrande över Riksgäldskontorets förslag till föreskrifter om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

Den föreslagna föreskriften gäller kreditinstitut som omfattas av insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och innehåller bestämmelser om vissa uppgifter om insättare och deras insättningar som dessa institut ska lämna till Riksgäldskontoret. Bakgrunden till förslagen är att fristen för utbetalning av ersättning förkortats genom ändringar i EU-kommissionens insättningsgarantidirektiv 1 .