Yttrande över SCB:s förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende It-användning i företag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget handlar om uppgiftslämnande om it-användning i företag. Vissa ändringar har gjorts i antal frågor och berörda frågor jämfört med närmast föregående år. Bland annat ingår åter mikroföretag med 0-9 anställda i undersökningen.

Regelrådet finner att redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd håller tillräcklig kvalitet. Detsamma gäller för redovisningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten och särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande. Beskrivningen av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är utförlig och tydlig. När det gäller beskrivningen av påverkan på företagens tidsåtgång, kostnader, konkurrensförhållanden och påverkan i andra avseenden är denna tillräcklig även om förtydliganden i förekommande fall hade haft ett inte oväsentligt värde. Redovisningen av behov av speciella informationsinsatser, påverkan på företagens verksamhet och särskild hänsyn till små företag är inte tillräckligt tydlig. Denna brist har viss betydelse men inte tillräcklig för att bli styrande för helhetsbedömningen av konsekvensutredningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag