Yttrande över SCB:s förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistisk avseende forskning och utveckling inom företagssektorn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistisk avseende forskning och utveckling inom företagssektorn.

I remissen anges förslaget innebära huvudsakligen att tre frågor som idag ingår i enkäten tas bort, att det förtydligas att de uppgifter som lämnas får uppskattas och avrundas samt att det inte längre ska vara möjligt att svara med pappersenkät. Det anges också ha gjorts en översyn av det digitala mätverktyget för att underlätta företagens uppgiftslämnande. Tidigare har små företag fått en annan version av enkäten än stora företag, men enligt förslaget ska endast en enkät användas. Det anges också tillkomma nya frågor och dataceller i insamlingen.