Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Förslaget avser en justering av avgiftsnivåerna gällande trossföring[1] för handelsfartyg som går till Vänern. En höjning av avgiften föreslås från 900 kronor per sluss till 1 000 kronor per sluss.

[1] Hantering av fartygens trossar när de ankommer och lämnar kaj (Regelrådets egen notering).

Det bakomliggande förslaget

Förslag (PDF 1 MB)