Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändringar i verkets föreskrifter (SJÖFS 2009:24) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Sjöfartsverkets nuvarande föreskrifter på området (SJÖFS 2009:24). Förslaget innehåller en ny avgiftskonstruktion för öppensjölotsning, dvs. lotsning för färd utanför svenskt territorium, genom att dagens tidsbaserade taxa ersätts av en taxa baserad på – förutom bruttodräktighet – lotsad sträcka i nautiska mil. Syftet är i första hand att öka konkurrensförmågan för svenska lotsar. Vidare slopas, i överensstämmelse med aktuella EU-regler, möjligheten att minska den avgiftsgrundande bruttodräktigheten med ett s.k. SBT-avdrag. Avdraget, som avser utrymmen i dubbel botten eller dubbelt skrov vilka inte kan utnyttjas för last, förutsätter att en anteckning om utrymmet finns i fartygets mätbrev. Slutligen införs en förtydligad definition av begreppet deplacement i de fall då ett fartyg saknar bruttodräktighet.