Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

I remissen föreslås föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter; SJÖFS 2013:X. I remissen föreslås att uppskattad fart ska anges vid beställning av öppensjölotsning. Vidare föreslås att för det fall att Sjöfartsverket har beslutat att två eller flera lotsar ska biträda vid en lotsning utgår en särskild avgift med 6 500 kr. per lots utöver en. Detta föreslås gälla även vid öppensjölotsning. Det föreslås även ändringar i bilagor till föreskriften, som behandlar olika lotsområden. Bland annat föreslås att bordningsplatsen vid Brofjordens angöringsboj flyttas för tankfartyg som har en vikt överstigande 20 000 ton.