Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende farleds- och lotsavgifter, isbrytning m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift (SJÖFS 2019:3), om lotsavgifter (SJÖFS 2019:4), om taxa för isbrytning på beställning (SJÖFS 2014:6), om statens isbrytningsverksamhet (SJÖFS 2011:1) samt i föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal (SJÖFS 2019:6).

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. För Farledsavgifterna föreslås en generell höjning i enlighet med den ram som tillåts enligt Sjöfartsverkets regleringsbrev, dvs. motsvarande höjning av konsumentprisindex minus konstant skatt (KPI – KS) under samma period. Denna höjning uppgår till 1,1 procent. Rörande miljöincitamentet uppgår höjningen till åtta procent. Utöver avgiftsförändringarna sker en ändring av vissa undantag för gods (tomcontainrar och transport av förnödenheter), en utökning av möjligheten att lämna periodvisa deklarationer i vissa fall, en sänkt avgiftsreduktion för fjärrzonstrafik från 75 till 50 procent samt sista delen i utfasningen av avgiften för turn-aroundanlöp. För lotsavgifterna föreslås en generell höjning med 10 procent. Vidare sker en uppdatering av aktuella lotsområden och lotsleder i föreskriftens bilaga. Utöver detta sker endast mindre redaktionella korrigeringar samt borttagande av inaktuell information. För isbrytning föreslås en uppräkning av avgiftsnivåerna med motsvarande förändring i KPI-KS sedan 2014, vilket motsvarar en ökning med åtta procent. I föreskriften om statens isbrytningsverksamhet förtydligas villkoren avseende isbrytning på Göta älv, Trollhätte kanal, Mälaren samt Ångermanälven. Utöver detta sker en revidering av bilagan kring vilka gränser som gäller för statlig isbrytarassistans. I föreskriften om taxa för fartyg på Trollhätte- och Södertälje kanal föreslås trossföringsavgiften höjas med 100 kronor per sluss, från 600 kr till 700 kr.

Det bakomliggande förslaget

Förslag