Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sjöfartsverket har tagit fram en ny avgiftsmodell som ska ersätta den nuvarande. Den föreslagna modellen för farledsavgift är konstruerad med ett minskat avgiftsuttag på gods och ett ökat avgiftsuttag på fartygsanlöp samt en beredskapsavgift. Förslaget anges innebära en omfattande renodling och förenkling av avgiftsmodellen, vilket innebär att en minskning av antalet undantag, särregler, avgiftsreduktioner och avgiftsbefrielser genomförs samtidigt som alla fartygstyper debiteras på samma sätt. Till exempel får lika stora fartyg därmed samma avgift och debiteras för lika många anlöp per månad oavsett fartygstyp. Istället för att ta ut avgift direkt proportionerligt mot fartygets bruttodräktighet delas fartygen in i dräktighetsklasser baserat på deras nettodräktighet. Förslaget innebär också bland annat att den miljödifferentiering som finns i nuvarande system med farledsavgifter och som medger rabatter till fartyg vars utsläpp av kväveoxider har reducerats till under sex gram/kilowattimme utvidgas till att omfatta fartygets hela miljöpåverkan. Förslaget innebär en höjning av lotsningsavgifterna med fem procent från den 1 januari 2017.

Taggar:

lotsavgifter