Yttrande över Sjöfartsverkets remiss av förslag till föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal

Remissen innehåller förslag på ändring i Sjöfartsverkets föreskrift SJÖFS 2013:2 om taxa för fartyg på Trollhätte kanal. I syfte att uppnå full kostnadstäckning för sina tjänster föreslås en höjning av taxan för passage genom slussarna i kanalen. Höjningen innebär att taxan för trossföring höjs från 500 kr till 700 kr och de handelsfartyg som passerar genom kanalen på väg upp till Vänern berörs. Den 40 procentiga ökningen ska enligt remissen ses som en del i en kommande stegvis höjning för att uppnå full kostnadstäckning. I dagsläget täcker taxan endast 50 procent av kostnaderna för tjänsten.