Yttrande över Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det ingår också förslag till ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister och ändring i förordningen
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande och Polismyndighetens roll vid tillståndsgivningen ska också förstärkas. Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd. Dessutom föreslås vissa andra ändringar som kan stärka kontrollen, såsom begränsningar i vissa tillstånds giltighetstid och utökad föreskriftsrätt. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Taggar:

Explosiva varor