Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och innebär att reglerna om särskilda bekämpningsåtgärder mot granbarkborre även ska gälla i Essunga och Grästorps kommuner i Västra Götalands län, i Degerfors, Karlskoga, Nora, Hällefors, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner i Örebro län samt i Stockholm, Uppsala, Värmlands och Västmanlands län. Förslaget innebär också att de områden som är belägna i Norrland inte längre ska omfattas av föreskrifterna.

Detta innebär vidare att utöver de ordinarie regler om att högst fem skogskubikmeter rått barrvirke av tall och gran får lämnas kvar inom ett hektar gäller inom bekämpningsområde att av denna volym får högst tre skogskubikmeter råa granar, som skadats genom storm, snöbrott eller liknande, lämnas kvar.
Det betyder att tillåten mängd granvirke som får lämnas kvar minskas.

Skogsstyrelsen ges möjlighet att förelägga om att inom viss tidpunkt avverka och transportera bort insektsangripna råa granar. Skogsstyrelsen får möjlighet att besluta om att avverkningar ska ske på en sådan tid eller sådant sätt som inte försvårar bekämpningen.

Taggar:

granbarkborre