Yttrande över Skolverkets förslag till ändring av föreskrifter (2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Skolverket föreslår ändringar i föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmän inom skolväsendet m.m. Ändringarna avser dels vissa definitioner som exempelvis validering, dels att benämningen förskolechef ändras till rektor. Vidare avser förslaget ändringar i hur uppgifter samlas in från grundsärskolan, specialskolan och gymnasiesärskolan så att uppgifterna nu ska samlas in på individnivå istället för som idag på gruppnivå. Detsamma ska gälla för sameskolan.

Utöver detta ska Skolverket upphöra med insamling av en del uppgifter som bland annat rör nationella prov, samtidigt som fler uppgifter om bland annat modersmål och modersmålsundervisning tillkommer i den årliga uppgiftsinsamlingen. Dessa uppgifter ska framöver samlas in på individnivå istället för på gruppnivå. Insamling ska även ske av uppgifter om sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade nationella yrkespaket. När det gäller kommunal vuxenutbildning som anordnas av annan aktör än kommun eller landsting tillkommer uppgifter om utbildningsanordnares organisationsnummer, uppgifter om lärarnas undervisningsämne samt den nivå som läraren undervisar på. Inom utbildningen svenska för invandrare försvinner insamling av uppgifter om elevers kön och hemkommun.

Taggar:

huvudmän