Yttrande över Socialdepartementets delbetänkande (SOU 2012:75) – Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika m.fl. lagar och förordningar.

I remissen föreslås införande av internationell referensprissättning så att läkemedel som ingått i läkemedelsförmånerna (subventionsbeslut) en viss tid inte längre ska ingå i förmånerna om inköpspriset är högre än det pris som gäller i andra jämförbara länder. Bemyndigande föreslås för att meddela föreskrifter om vilka länder som ska anses jämförbara, beräkning av pris och när sådant beslut ska fattas. Införande av bagatellgräns föreslås med snabbspår för inträde i förmånerna för produkter vars förväntade försäljning är begränsad, priset inte är uppenbart högre än i jämförbara länder och det i övrigt saknas anledning att pröva läkemedlet. Bemyndigande föreslås för att meddela föreskrifter om när bagatellgränsen får tillämpas. Öppenvårdsapoteken föreslås få möjlighet att förhandla inköpspris på läkemedel som enbart är utbytbara mot parallellimporterade läkemedel.

Borttagande av undantag från tillståndskrav föreslås för apotek att tillverka narkotika eller för öppenvårdsapotek och partihandlare att bedriva handel med narkotika i enlighet med FN:s narkotikakonvention. Expedierande farmaceut på öppenvårdsapotek föreslås få motsätta sig utbyte av läkemedel med hänsyn till patientsäkerheten. Personuppgifter i receptregistret föreslås få behandlas för bl.a. Läkemedelsverkets tillsyn över öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldigheter, administrering av fullmakter som blir tillgängligt för alla apotek, skäl till att farmaceut motsatt sig utbyte av läkemedel. Vid utbyte av läkemedel föreslås att apoteksaktörerna får underrätta förskrivaren på annat sätt en skriftligt, ex. elektroniskt.  Skyldighet föreslås för apoteken att rapportera till Apotekens Service AB om huruvida de lagerhåller ett visst efterfrågat läkemedel och Apotekens Service AB föreslås lämna uppgift till öppenvårdsapoteken om var efterfrågad vara finns tillgänglig. Skyldighet föreslås också för apoteken att informera konsument om vart efterfrågat läkemedel finns på lager liksom krav på rimlig lagerhållning för att kunna upprätthålla tillhandahållandeskyldigheten. Preciserade undantag föreslås från kravet att apotek ska tillhandahålla läkemedel eller vara inom 24 timmar. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreslås få ta ut sanktionsavgift från öppenvårdsapotek om inte utbyte av läkemedel skett på rätt sätt. Personal som tillverkar läkemedel för visst tillfälle vid extemporeapotek ska anses utgöra hälso- och sjukvårdspersonal och tillverkning för visst tillfälle ska anses som hälso- och sjukvård.