Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser som ska tillämpas då vårdgivare behandlar patienters personuppgifter i verksamhet som omfattas av 1 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355). Föreskriftsförslaget innehåller regler om ledningssystem, informationssäkerhetspolicy, informationssystem samt om åtkomst till uppgifter om patienter. Vidare föreslås regler om patientjournalens struktur och innehåll och hantering av personuppgifter.

Det föreslås att förskriften ska träda i kraft den 1 mars 2016. I och med ikraftträdandet upphävs föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

 

Taggar:

journalföring