Yttrande över Socialstyrelsens hemställan om ändring i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

Förslaget innebär att det patientregister som Socialstyrelsen för med stöd av lagen (1998:543) om hälsoregister och förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen ska innehålla uppgifter om behandling av annan än läkare i den öppna specialiserade vården. Syftet är att få en bättre helhetsbild av vården när även behandlingar som utförs av t.ex. psykologer och kuratorer registreras.