Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter och allmänna råd (2010:2) om statligt stöd till energikartläggning

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om innehållet i en ansökan om stöd, i en energikartläggning och i en begäran om utbetalning samt om skyldighet att redovisa och rapportera genomförda åtgärder för energieffektivisering. Syftet med regleringen är att konkretisera de krav som ska gälla för stöd enligt förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning och att underlätta uppföljning och utvärdering av stödet.